logo

  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu burs başvuruları başlıyor

  Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından 2020 yılı ocak ayı itibarıyla verilecek olan eğitim bursları için başvurular 4-13 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

  Başvurular www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan yapılacaktır.

   

  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs verilecek lisans programları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

  BAŞVURU ŞARTLARI
  1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
  3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,
  4) Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
  5) Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olmamak,
  6) Eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 3.000’e girmek, ara sınıftakiler için alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm
  Tablosu’na göre 100’lük sistemde Türk Dil Kurumu için en az 70, Türk Tarih Kurumu için en az 75 olmak ve son sınıf öğrencisi olmamak,
  7) 2020 yılı ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kurum/kuruluşta devamlı görev almamayı ve ücret karşılığı bir görevde çalışmamayı ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almamayı taahhüt etmek.

  1 Hazırlık ve 1.sınıflar için 30 kişi, ara sınıflar için 60 kişi
  2 Hazırlık ve 1.sınıflar için 5 kişi, ara sınıflar için 10 kişi
  3 Hazırlık ve 1.sınıflar için 5 kişi, ara sınıflar için 10 kişi

  BAŞVURU
  Başvurular 04-13 Kasım 2019 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından online olarak yapılacak olup şahsen, dilekçe, posta, e-posta, kargo veya kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
  Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesigerekmektedir. Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.
  a) Adli Sicil Kaydı,
  b) Öğrenci Belgesi,
  c) Eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve ÖSYM Yerleştirme Belgesi, ara sınıftakiler için not ortalamasını gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi,
  d) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hazırlık öğrenimi görenler için hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösteren belge.
  BURS SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDEMELER
  Lisans bursu en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayında başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Son sınıf öğrencilerine en son haziran ayı için ödeme yapılır.
  Lisans bursu aylık 1.000,00 TL’dir.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Başvurular, eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar için yerleştiği lisans programının puan türündeki başarı sıralaması, ara sınıflar için ise genel not ortalaması dikkate alınarak ilgili Kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından değerlendirilir.
  Burs Sisteminde (BURSİS) otomatik olarak oluşturulan listeler çerçevesinde adaylardan başarı sırası/not ortalaması en yüksek olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.
  Başvuru sırasında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz edenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.
  BURS SONUÇLARI VE TAAHHÜT
  Burs sonuç duyurusu Yüksek Kurum ve ilgili Kurumun (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) genel ağ sayfasında yayımlanır ve burs sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.
  Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Burs almaya hak kazananların sonuç takip ekranında yer alan bursiyerlik yükümlülüklerine ilişkin taahhütnameyi ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi alanların burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kurum/kuruluştan burs almayacağına dair feragatnameyi
  onaylamaları gerekmektedir. İlan edilecek süreler içerisinde onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılır ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

  BURSUN DEVAMI
  Bursiyerler her yarıyıl sonunda Not Döküm Çizelgesi4 ve Öğrenci Belgesini kendilerine bildirilen süreler içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme
  Sistemi’ne yüklemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir.
  Bursiyerlerin başarı durumu hakkında Kurumca her yıl eylül ayı sonunda aşağıda yer alan başarı ölçütleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.
  a) Alttan dersi olmamak,
  b) Genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde Türk Dil Kurumu için en az 70, Türk Tarih Kurumu için en az 75 olmak,
  c) Hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri için hazırlık sınıfını başarıyla geçmek,
  d) Tüm bursiyerler için öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak.
  YÜKÜMLÜLÜKLER
  Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.
  Bursiyer; onayladığı taahhütnameye, Yönetmelik’te belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş ve Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymakla yükümlüdür.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu
  Atatürk Bulvarı No: 217, 06680 Kızılay Sokağı, No: 1, 06100
  Kavaklıdere/ANKARA Sıhhiye/ANKARA
  tdkburs@tdk.gov.tr ttklisansburs2019@hotmail.com
  www.tdk.gov.tr www.ttk.gov.tr

  4 Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu belgeyi yüklemeleri gerekmemekle birlikte bunun yerine yıl sonunda hazırlık
  sınıfını başarıyla geçtiklerini gösteren belgeyi adı geçen sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu lisans burs başvuruları için tıklayınız

  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu lisansüstü burs başvuruları için tıklayınız

  Etiketler: » » » »
  Share