logo

  Aktaş Eğitim Vakfı burs başvurusu

  Aktaş Eğitim Vakfı için burs başvurusu. Aktaş Eğitim Vakfı için burs başvurusunu 01.08.2019-31.08.2019 tarihleri arasında  yapabilirsiniz.

  AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak üzere, burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından belirlenecek, Lise ve dengi Teknik Okullar, başta olmak üzere, Meslek Yüksek Okulları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine verilecek burslar ile ayrıca araştırma ve özel yetenek burslarının verilme koşulları ile bunların kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
  Görev
  Madde 3. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI, burslarla ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca, öğrencilere öğrenim bursları verir. Öğrenim bursları karşılıksızdır.
  Dayanak
  Madde 4. Bu Yönerge, AKTAŞ EĞİTİM VAKFI Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 2011 Tarih ve 2011/04-01 Sayılı kararı kabul edilmiştir.
  Tanımlar
  Madde 5. Bu Yönergede geçen;
  a) AKEV: AKTAŞ EĞİTİM VAKFI’nı,
  b) Yönetim Kurulu: AKTAŞ EĞİTİM VAKFI Yönetim Kurulu’nu,
  c) Öğrenim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü okulu.
  d) Öğrenci: Öğrenim gören öğrenciyi,
  e) Burs: Bu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
  f) Burs Tahsis: Her yıl, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,
  g) Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,
  h) Normal Öğrenim: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dâhil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla kalan öğrenim süresini,
  i) Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla normal öğretim süresini aşan süreyi,
  j) Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile izleyen yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Burs Türleri, Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları Burs Türleri
  Madde 6. AKEV’in sağlayabileceği burslar;
  1) 2 Yıllık Meslek yüksek okulları bursları ve 4 yıl ve daha uzun süreli Yüksek Öğretim
  Lisans Bursları
  2) Özürlü Öğrenci Bursları
  3) Doğal Afet Bursları
  4) Teknik Orta öğretim Bursları
  5) Özel Burslar (Yüksek Lisans Doktora, Bilimsel Araştırma ve Sanat Eğitimi bursları, v.b.)
  6) Koşullu Bağış Bursları
  Söz konusu burslar;
  a) Karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
  b) AKEV burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
  c) AKEV kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağışçının belirlediği şartlar çerçevesinde, AKEV yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartlarında, herhangi bir şart belirtilmemişse, bu yönergedeki hükümler geçerlidir.
  Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları
  Madde 7. AKEV bütçesi dikkate alınarak, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs miktarları ve ödeme zamanı, Yönetim Kurulunca belirlenir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler ve Burs Verilmeyecek Öğrenciler
  Bursa adaylık Koşulları
  Madde 8. Bu Yönergede geçen,
  a) Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
  b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler,
  AKEV bursuna aday olabilirler.
  Aranan Nitelikler
  Madde 9. AKEV kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir
  1.Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
  2. Milli Duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak,
  3. Lise veya dengi mesleki teknik orta öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak,
  4.Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak,
  6.Askerlik ile ilişkisi olmamak,
  7.Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak,
  8. Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,
  9. Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak),
  10. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
  11. Adli sicilde kaydı bulunmamak.
  12. Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.
  13.Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).

  Burs Verilmeyecek Öğrenciler
  Madde1 0. AKEV, aşağıda yer alan koşullarda burs vermez;
  a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs alan,
  b) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin
  Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan,
  c) Yetim maaşı ile nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan,
  d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan,
  e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
  f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
  g) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan, öğrencilere burs verilmez.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Bursa Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri
  Burs Başvurusu
  Madde 11. Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda yer alan okullara kayıt yaptırmış ve nitelikleri uygun olan öğrencilerin, kendi okullarının ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru, AKEV’in burs başvuru formunu doldurularak yapılır.
  Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler, AKEV tarafından mülakata alındıktan sonra, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilir. Bu işler için bir Burs Komisyonu oluşturulur.
  Komisyon çalışmalarını yapar. Tutanak düzenleyerek sonucu AKEV Yönetim Kuruluna iletir.
  Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği
  Madde 12. Öğrencinin AKEV’e başvurusundan sonra, beyanında meydana gelen değişiklikler varsa, söz konusu öğretim yılına ilişkin tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar, değişikliğini yazılı olarak belgelendirmesi durumunda bu durumu dikkate alınır.
  Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler ise, durumlarını bursun kesilmesi yönünde AKEV ‘e bilgi vermekle yükümlüdür.
  Belge İsteme
  Madde 13. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde AKEV’e vermekle yükümlüdür.
  Belge İncelemesi
  Madde 14. Öğrencilerden alınan belgeler incelenerek, ölçütlere uygun bulunanlar değerlendirmeye alınır.
  Burs Dosyası ve Numara Verilmesi
  Madde 15. Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir. Ayrıca, her öğrenci bir öğrenci tanıma belgesi hazırlanır.
  Belge ve Durum Araştırması
  Madde 16. AKEV gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum belirlenirse, öğrencinin bursu kesilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Burs Süresi, Başarı Durumu, Kurum Değiştirme ve Yükümlülük
  Burs Süresi
  Madde 17. Burs isteklilerine, belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir. Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik durumunun devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Özel burslar dışında, genel olarak burs süresi 9 aydır.
  Başarı Durumunun Bildirilmesi
  Madde 18 AKEV’den burs alan öğrencilerin başarı durumları, her yıl Eylül ayı sonsuna kadar, öğrenci veya öğretim kurumlarından istenir.
  Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi
  Madde 19. Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur.
  Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
  Dikey Geçişte Burs Verilmesi
  Madde 20. Burs alan öğrencilerden öğrenime ara vermemek kaydıyla bir üst sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak uyum/intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.
  Zamanında Ödenemeyen Burslar
  Madde 21. Öğrenciye, süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük olarak ödenir.
  Burs Alan Öğrencilerin Yükümlülüğü
  Madde 22. AKEV’den burs alan öğrenciler,
  Bursun kesinleştiğinin öğrenciye bildirilmesinden sonra, söz konusu öğrenciden AKEV tarafından hazırlanmış vicdani yükümlülük belgesini kabul ettiğine dair imzalı bir belge alınır. Belge öğrencinin burs başvurusu ile birlikte imzalanarak dosyasına konur.
  ALTINCI BÖLÜM
  Bursun Kesilme Durumları
  Başarısızlık
  Madde 23. AKEV tarafından başarısız olduğu belirlenen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez.
  Öğrenim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma
  Madde 24. Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, durumunu AKEV’e bildirdiği ya da AKEV tarafından belirlendiği tarihi izleyen ödeme döneminden itibaren, kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenime başladığını belgelendirmesi koşullarında, bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı burs normal öğrenim süresinden sonra verilir.
  Öğretim Kurumunun Kapatılması
  Madde 25. Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir.
  Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması durumunda, bursların ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı burs normal öğrenim süresinden sonra verilir.
  Vazgeçme
  Madde 26. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.
  Yurttan Çıkarılma
  Madde 27. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre, bu Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.
  Kesin Hükümle Mahkûm Olma
  Madde 28. Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.
  Anarşi ve Terör Olaylarına Karışma
  Madde 29. Burslu öğrencinin, öğrenimim görmekte olduğu öğretim kurum veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, barındığı yurdun dışında, bireysel veya topluca her ne şekilde olursa olsun anarşi ve terör olaylarına karışması durumunda bursu kesilir.,
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Diğer Hükümler
  Hüküm Bulunmayan Durumlar
  Madde 30. Bu Yönergede ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında AKEV Yönetim
  Kurulu yetkilidir.
  Yürürlük
  Madde 31. Bu Yönerge 25 Mayıs, 2011 Tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 32. Bu Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Müdürü birlikte
  yürütür.

  AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ

  Aktaş Eğitim Vakfı

  Aktaş Eğitim Vakfı, Aktaş anlayışının küresel değer ve ilkelerle devam eden çalışmalarının daha da büyümesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir yapıyla geleceğe taşınması amacıyla kurulmuştur.

  Aktaş Eğitim Vakfı, topluma değer katan, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir olan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, çalışmaların vakfın kuruluşundaki coşku ve ruhun korunması amacıyla, maddi manevi hiçbir beklentisi olmayan kişilerce yürütülmesi benimsenmiştir.

  Aktaş Eğitim Vakfı’nın amacı, eğitim, öğretim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme ile çevre koruma konularında sürdürülebilir çalışmalar yapmaktır. Ülkemiz ulusal eğitim, öğretim ve kültürüne katkıda bulunmayı önceleyen Aktaş Eğitim Vakfı, böylelikle de ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir.

  Aktaş Eğitim Vakfı; öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı ancak maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere yönelik, eğitimde fırsat eşitliği vermek ve öğrencilerin kendilerini birer ‘dünya vatandaşı’ olarak yetiştirip, topluma yararlı bireyler olmalarına katkı sağlamak üzere hayata geçirdiği karşılıksız burs desteği ile geleceğimiz olan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

  Destekleriniz için

  Aktaş Eğitim Vakfı / Vakıfbank / 00154 Cumhuriyet şubesi (Bursa)

  IBAN: TR46 0001 5001 5800 7302 7846 67

  Aktaş Eğitim Vakfı için burs başvurusu 01.08.2019-31.08.2019 tarihleri arasında olup, aşağıdaki linkten başvuru işlemine yapabilirsiniz.

  2019-2020 Öğretim Yılı Burs Başvurusu için tıklayınız. 

  aktasholding.com

  Etiketler: » » » » » »
  Share